Loading color scheme

Beschermingsbewind

Wat houdt beschermingsbewind in?

Wanneer u onder bewind wordt gesteld door de kantonrechter neemt de bewindvoerder voortaan alle beslissingen over uw vermogen, goederen en, indien aanwezig, schulden. Bij onder bewindstelling blijft u wel handelingsbekwaam en u mag nog steeds zelfstandig rechtshandelingen verrichten. De bewindvoerder verzorgt in feite uw volledige financiële administratie.

De bewindvoerder stelt samen met u een budgetplan op en verricht alle betalingen voor u. Ook uw post komt (zoveel mogelijk) bij de bewindvoerder binnen, zodat u zich hier niet meer druk over hoeft te maken.
Wanneer er sprake is van verkwisting of het hebben van problematische schulden kan een kantonrechter het zogenaamde schuldenbewind uitspreken. Het schuldenbewind wordt gepubliceerd in het openbare curatele- en bewindregister. De voornaamste taak van de bewindvoerder in deze situatie is om de financiële situatie te stabiliseren.

Wat de cliënt van de la Combé bewindvoering mag verwachten

• de belastingaangifte;
• het aanvragen van heffingskortingen, huur,- en zorgtoeslag;
• het aanvragen van uitkeringen (indien mogelijk);
• het aanvragen van eventuele kwijtscheldingen voor de gemeentelijke belastingen;
• het aanvragen van bijzondere bijstand;
• de contacten met diverse instellingen;
• de doorbetaling van de vaste lasten;
• indien nodig een hulpverlenende instantie benaderen;
• begeleiden naar schuldhulpverlening en dit traject bewaken;
• de behandeling/doorzending van post;

• De bewindvoerder houdt de klant op de hoogte van de stand van zaken.
• De bewindvoerder legt desgevraagd verantwoording af over zijn werkzaamheden.
• De bewindvoerder laat maandelijks de bankafschriften van de beheer, - en leefgeldrekening door de ABN Amro doorsturen naar de klant.
• De bewindvoerder stelt een (aanvullend) plan van aanpak op en stelt deze bij indien nodig.

Wat de bewindvoerder verwacht van de cliënt:

De bewindvoerder verwacht van de cliënt ten allen tijde volledige medewerking en motivatie. Samenwerking tussen cliënt en bewindvoerder is essentieel om het beschermingsbewind te laten slagen.
- De cliënt stuurt wekelijks de ontvangen post door naar de bewindvoerder (indien van toepassing).
- Bij vragen/ opmerkingen/ klachten stelt de klant zich rechtstreeks in contact met de bewindvoerder.
- De cliënt mag geen nieuwe schulden maken of anderszins financiële verplichtingen aangaan zonder overleg met de bewindvoerder.
- De cliënt geeft alle wijzigingen in zijn persoonlijke of financiële omstandigheden direct door en levert eventuele bewijsstukken aan.

de la Combé Bewindvoering heeft een aantal gedragsregels opgesteld. Deze gedragsregels dienen te worden ondertekend bij het intakegesprek en hier dient de cliënt zich aan te houden.

Boedelbeschrijving

De bewindvoerder is verplicht om binnen 4 maanden na de benoeming een beschrijving te maken van het inkomen en vermogen dat onder bewind is gesteld. Indien mogelijk wordt deze boedelbeschrijving besproken met de cliënt.

Rekening en verantwoording

De bewindvoerder legt jaarlijks verantwoording af aan de kantonrechter en aan de cliënt (indien mogelijk). Hierbij geeft hij het totaalbedrag aan van:
- Het ontvangen inkomen
- Het totaalbedrag van de vaste lasten
- Een overzicht van de betaalde schulden (indien van toepassing)
- Een overzicht van de nog te betalen schulden (indien van toepassing)
- Het saldotegoed van het begin en het eind van de periode waarover verantwoording moet worden afgelegd.