Loading color scheme

Werkwijze

Aanmelding

De cliënt, familielid of zorgverlener kan telefonisch, schriftelijk of per e-mail een aanmelding doen voor bewindvoering. Er zal dan een vrijblijvend intakegesprek worden gepland in de woonomgeving van cliënt.

Intakegesprek

Na de aanmelding volgt een intakegesprek van ongeveer een uur bij de cliënt thuis. Tijdens dit gesprek zal de betekenis van bewindvoering worden uitgelegd. Daarnaast zal de situatie van de cliënt worden besproken. Uitgesproken zal worden wat de bewindvoerder verwacht van de cliënt en wat de cliënt van de bewindvoerder mag verwachten. Als beide partijen bereid zijn om samen te werken, zullen er een aantal formulieren worden ondertekend door de cliënt, waaronder het verzoekschrift.

Aanleveren gegevens (checklist) door cliënt

De cliënt krijgt na het gesprek een checklist mee waarop de benodigde stukken staan vermeld die noodzakelijk zijn voor het opstarten van het dossier en het vaststellen van de boedel. Deze stukken dienen in het bezit van de bewindvoerder te zijn vóór aanvang van het bewind.

Versturen verzoekschrift naar Rechtbank Limburg

Bij het verzoekschrift dienen de volgende stukken toegevoegd te worden:
- Kopie legitimatiebewijs aanvrager
- bereidverklaring van de bewindvoerder
- akkoordverklaring familie
- korte rapportage van de reden tot verzoek onderbewindstelling (evt. opgesteld door hulpverlener).
- Plan van aanpak (en evt. een aanvullend plan van aanpak)

Uitnodiging zitting

Als de rechtbank het verzoekschrift in goede orde heeft ontvangen, zal er (na betaling van de griffiekosten) een zitting worden gepland. De cliënt en de bewindvoerder ontvangen hier beiden een uitnodiging voor.

Bijwonen zitting op de Rechtbank (te Maastricht)

De cliënt is verplicht om de zitting van de onderbewindstelling bij te wonen op de Rechtbank. Indien dit wegens lichamelijke of psychische klachten niet mogelijk is, zal hiervoor een verklaring dienen te worden overlegd aan de rechtbank en kan er een zitting thuis worden aangevraagd.
Binnen ongeveer 2 weken na de zitting zal een beschikking van de onderbewindstelling worden afgegeven door de Rechter Commissaris. Deze beschikking wordt verstuurd naar de cliënt en de bewindvoerder.

Beheer, - en leefgeldrekening openen bij de ABN AMRO- bank.

Wanneer de beschikking van de rechtbank binnen is, zal hiermee een beheer,- en leefgeldrekening worden aangevraagd bij de ABN AMRO Bank. De huidige rekeningen worden dan opgeheven.

Inkomsten op de nieuwe rekening

Zodra de rekeningen zijn geopend, zal de bewindvoerder de werkgever of de uitkeringsinstantie aanschrijven met het verzoek om het salaris of de uitkering voortaan op het nieuwe rekeningnummer over te maken.
Tevens worden alle instanties op de hoogte gebracht van het bewind en verzocht om voortaan alle post naar de bewindvoerder te sturen.

Doorbetalen van de vaste lasten

Vanaf de datum waarop cliënt onder bewind is gesteld is de bewindvoerder verantwoordelijk voor doorbetaling van de vaste lasten. Dit kan echter alleen wanneer de bewindvoerder alle gegevens heeft ontvangen van de cliënt.

Uitbetalen leefgeld

Iedere week zal er leefgeld worden overgeboekt naar de leefgeldrekening (de cliënt ontvangt een bankpas van deze rekening). De hoogte van het leefgeld zal worden vastgesteld door de bewindvoerder aan de hand van het budgetplan (overzicht van de inkomsten en uitgaven).

Eventueel regelingen treffen met schuldeisers
Indien er schulden zijn, zal de bewindvoerder proberen om afbetalingsregelingen te treffen met schuldeisers, mits het budget van de cliënt dit toelaat.

Verwijzen naar schuldhulpverlening
Als er sprake is van problematische schulden, zal de cliënt worden aangemeld bij een schuldhulpverleningsinstelling. Dit gebeurt echter pas als alle schulden bekend zijn en het budget van de cliënt stabiel is. Het traject voor schuldhulpverlening vergt veel medewerking en motivatie van de cliënt. De bewindvoerder zal de cliënt tijdens dit traject ondersteunen en begeleiden.